News

Live Support

CONTACT DEPARTMENT

Accountant
Phạm Thị Bích Phương
08 3547 1125 (Ext: 131)
accounting@tci.com.vn 


Air Outbound
Võ Nguyên Thanh Tuyền

08 3547 1125 (Ext: 109)
airoutbound@tci.com.
vn 


Inbound Staff
Lê Thị Mộng Quyên
08 3547 1125(Ext: 119
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
08 3547 1125 (Ext: 129)
inbound@tci.com.vn


Sea Outbound
Võ Nguyên Thanh Tuyền

08 3547 1125 (Ext: 109)
seaoutbound@tci.com.vn


Operation
Lưu Quốc Chính
08 3547 1125 (Ext: 118)
operation@tci.com.vn


Admin Staff
Trần Thị Lương
08 3547 1125 (Ext: 120)
info@tci.com.vn


Ha Noi Branch Office

Branch Manager
Lê Thu Thủy
0906 039 991
han@tci.com.vn


https://vinhomesgalleria.com/ 


VIDEO

Visitor